inici

REFERÈNCIA

Ramírez i Molas, Pere (1981), «Un manuscrit inèdit d'Ausiàs March», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, (=Homenatge a Josep M. Casacuberta, 2), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 217-240.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Ramírez i Molas, Pere
Any de publicació:1981
Títol de capítol:Un manuscrit inèdit d'Ausiàs March
Títol de llibre:Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Lloc de publicació:Barcelona
Volum:(=Homenatge a Josep M. Casacuberta, 2)
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:217
Altres pàgines:240
Descriptor/s:Ausiàs March | cançoner | cançoner C | Edició | edició 1545 | edicions cinccentistes | el Escorial | March | tradició | tradició manuscrita | tradició textual

RESUM

Sobre el ms. C (Escorial) de les poesies de March, com a possible original de la traducció llatina de Vicent Mariner. Pagès havia considerat aquest manuscrit C com una simple còpia de l'edició de les poesies de Barcelona 1545, tanmateix l'autor de l'estudi troba dades interessants per a considerar aquest mansucrit important en la tradició textual marquiana. Per a l'estudi textual, veure també el treball del mateix autor, «Utilitat de la traducció llatina de Vicent Mariner per a la interpretació textual d'Ausiàs March», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 44, pàgs. 273-301. [LM]

Ajuda:
X