inici

REFERÈNCIA

Peirats, Anna Isabel (2002c), «Una edició desconeguda de l'Spill de Jaume Roig?», en Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, 44 (=Miscel·lània Giuseppe Tavani, 3), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp. 65-75.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Capítol de llibre
Secció:L'Espill de Jaume Roig
Apartat:Estudi
Autor/s:Peirats, Anna Isabel
Any de publicació:2002c
Títol de capítol:Una edició desconeguda de l'Spill de Jaume Roig?
Títol de llibre:Estudis de Llengua i Literatura Catalanes
Lloc de publicació:Barcelona
Volum:44 (=Miscel·lània Giuseppe Tavani, 3)
Editorial:Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Pàgina d'inici:65
Altres pàgines:75
Descriptor/s:any 1561 | Arcos | Edició | València

RESUM

L’estudi de la transmissió textual de l’Spill presenta nombrosos loci critici divergents del text base, el Manuscrit Vat. Lat. 4806, que es conserva a la BibliotecaVaticana de Roma. Les primeres edicions del text estan impreses a València, el 1531, per Francisco Díaz Romano i el 1561, per Joan Arcos. El mateix any, el 1561, existeix una altra edició de l’Spill impresa a Barcelona, als tallers de Jaume Cortey. Aquesta simultània aparició de dues edicions en el mateix any permet que l’autora de l’article intente donar resposta al problema de la nul·la pervivència de l’edició de Barcelona, que en els fitxers bibliogràfics constava com a desconeguda. D’altra banda, Peirats fa una anàlisi exhaustiva de les variants textuals entre les tres edicions anteriorment esmentades, per justificar quina edició serveix de base a l’edició de Barcelona de 1561. [AIP]

Ajuda:
X