inici

REFERÈNCIA

Archer, Robert (1996c), «El llegat ausiasmarquià d'Amédée Pagès», Llengua & Literatura, 7, pp. 291-315.

FITXA COMPLETA

Tipus de referència:Article de revista / Publicació periòdica
Secció:La poesia d'Ausiàs March
Apartat:Estudi
Autor/s:Archer, Robert
Any de publicació:1996c
Títol d'article:El llegat ausiasmarquià d'Amédée Pagès
Revista / Publicació periòdica:Llengua & Literatura
Volum:7
Pàgina d'inici:291
Altres pàgines:315
Descriptor/s:am | Amédée Pagès | Ausiàs March | cançoner | cançoner F | Cançoner N | Edició | edició crítica | March | ordenació | ordenació poesies | poesia

RESUM

Se centra, en primer lloc, a fer constar els canvis que va tenir l'edició francesa que Amédée Pagès va fer de l'obra del poeta valencià en fer-ne una traducció al català impresa a València el 1990 Ausiàs March i els seus predecessors. Després fa un seguiment als capítols que composen l'estudi de Pagès en què es tracten qüestions relatives al naixement de March amb una voluntat de voler reconsturir la seua vida. A continuació, s'encaren aspectes més importants com són la cronologia de la seua obra, l'originalitat, la teoria sobre l'amor que presenta el poeta, la perspectiva moral, les possibles fonts filosòfiques i la influència de les fonts clàssiques i medievals. Els últims capítols es dediquen a la interpertració del poeta basada en el pensament aristotelícotomista i en alguns fonaments literaris en la lírica trobadoresca. El darrer apartat es destina, doncs, a la influència de March en la poesia catalana i castellana. Exposat això, Archer lloa aquest estudi i gran edició de Pagès, tot i que explicita que això no deixa de resultar irònic, ja que Amédée féu aquesta  documentació filològica considerant March un poeta menor. Tot seguit, es fan unes consideracions al que en deia dels diferents manuscrits i destaca el BDHK perquè són els més complets, esdevenint el D un dels millors pel fet d'incorporar 127 poemes ben anotats, deixant de banda la poca fiabilitat que presentaven alguns del còdexs anteriors. Aquesta dedicació als manuscruts serveixen l'estudiós per a teoritzar sobre l'ordre de les poesies. [JS]

Ajuda:
X